algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: ProgressWithNature.nl, wandelcoaching bij verlies, hooggevoeligheid en te veel stress is gevestigd te Hilversum. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69738807, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer bij de overeenkomst.

Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

Overeenkomst: een mondelinge danwel schriftelijke – ook elektronische – overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door opdrachtnemer.

Diensten: alle door de opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van de opdrachtnemer, op iedere overeenkomst tussen partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn.

3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Kennismaken/informatie-uitwisseling

1. Indien partijen niet eerder een overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

2. Tijdens een eerste afspraak zal de opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de gehanteerde tarieven.

3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de mondelinge- danwel schriftelijke afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over de overeengekomen dienstverlening schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze laatste hier zijn/haar/het schriftelijke akkoordverklaring aan heeft gegeven.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook gedurende een traject – af te zien van een overeenkomst met een opdrachtgever om haar moverende redenen, zonder opgave van verdere redenen.

3. Kosten worden vanaf stopzetting van de overeenkomst, zoals genoemd onder lid 4.2., niet meer in rekening gebracht danwel teruggestort.

Artikel 5 Regels rond afspraken

1. Een afspraak voor een wandeling begint en eindigt op de afgesproken tijd.

2. Indien een wandeling niet kan beginnen omdat de opdrachtgever niet aanwezig is, zonder opgave van redenen, dan dient de opdrachtgever het volledige tarief te betalen. Komt de opdrachtgever te laat op het afgesproken tijdstip, dan gaat de wandeling door tot het aanvankelijke beëindigingstijdstip;

3. Indien opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, dan dient hij opdrachtnemer hier zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur voordat de wandeling begint, van op de hoogte te stellen. Indien afmelding niet binnen 24 uur, zonder een aanwijsbare reden voor overmacht is afgezegd, dan wordt het overeengekomen tarief in rekening gebracht aan opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg voor een dierbare.

5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren op teken of andere parasieten/insecten na afloop van een wandeling. Opdrachtnemer aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 6 Tarieven

1.Het tarief wordt door opdrachtnemer vastgesteld. Opdrachtnemer kan zich hierbij baseren op informatie van de opdrachtgever, de verwachte tijdsduur en de geldende tarieven. Opdrachtgever dient 21% BTW te betalen over een wandelcoachtraject en – indien van toepassing – 0,23 euro reiskostenvergoeding per kilometer;

2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de prijzen aan te passen. Tariefwijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7 Factuur en betaling

1. Opdrachtnemer stuurt de opdrachtgever voor de start van een wandeltraject een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Herstelwandelingen of wandelingen met ouderen kunnen na afloop van de wandeling/ contant betaald worden.

2. Indien een factuur voor de start van een wandeltraject wordt verstuurd, dan dient deze binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, betaald te worden.

3. Bij gebreke van tijdige betaling, ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid en privacy

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van de opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverplichting.

2. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst indien opdrachtnemer ter zake in verzuim is.

3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met een eventueel eigen risico.

4. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Algemene Voorwaarden staan op de website van de opdrachtnemer, alwaar opdrachtgever hiervan kennis kan nemen.