privacyverklaring

ProgressWithNature.nl, gevestigd te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.ProgressWithNature.nl
06-46392967

Elza Ruygrok is Functionaris Gegevensbescherming van ProgressWithNature.nl. Zij is te bereiken via bovengenoemd telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ProgressWithNature.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hier onder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • bijzondere persoonsgegevens
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • indien de klant jonger dan 18 jaar is: het toestemmingsformulier van ouder(s)/verzorger(s) voor de wandelingen en (eventueel) plaatsing van een foto/video op deze website en/of andere sociale media

Doel en basis grondslag verwerking persoonsgegevens

ProgressWithNature.nl verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • om diensten bij u af te leveren
 • om duidelijk te maken om welke diensten het gaat
 • het afhandelen van uw betaling
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ProgressWithNature.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een termijn van 1 jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens:
– in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
– uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
– bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
– over te dragen. Dit betekent dat u aan ProgressWithNature een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken – in een computerbestand – naar u of een andere door u genoemde organisatie, mogen sturen. De hiervoor genoemde verzoeken kunt u richten tot info@Progresswithnature.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto de MRZ: Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer) en uw BSN: Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

ProgressWithNature.nl wilt u er tevens op wijzen dat u een mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

ProgressWithNature.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: 06-46392967.